P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez LEVIKO Leszek Staroń w związku z realizacją zamówień przez stronę www.copyart.eu
Dane osobowe zbierane przez LEVIKO Leszek Staroń są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych ora z uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwane również RODO.
Administratorem danych jest Leszek Staroń, prowadzący działalność gospodarczą LEVIKO Leszek Staroń z siedzibą we Wrocławiu (50-356), ul. Grunwaldzka 30, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 894-117-58-36, Regon: 931558738 (zwany dalej: LEVIKO).
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
Dane osobowe Zamawiającego są zbierane w celu realizacji zamówienia. Podstawa prawna niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zlecający proszony jest o pozostawienie swoich danych osobowych:
imienia i nazwiska,
nr telefonu,
adres e -mail.
Podczas korzystania ze strony internetowej  pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
Przekazanie danych osobowych do LEVIKO jest dobrowolne, w związku z realizacją zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwia dokonanie zamówienia.

§ 2 Komu powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane
LEVIKO korzysta z dostawców, którzy przetworzą dane osobowe wyłącznie na polecenie LEVIKO, należą do nich: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe oraz firmy kurierskie.
Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce.
Dane osobowe przetwarzane są przez LEVIKO tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W przypadku skierowania żądania LEVIKO udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Mechanizm Cookies
Strona internetowa Apartamentu korzysta z plików cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analystics
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
Administrator danych LEVIKO zapewnia zamawiającym:
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, drogą email: [email protected] . Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i LEVIKO nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zamawiającego zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Gość wniósł sprzeciw.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO. Gość ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Gość ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu LEVIKO podlega;
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, LEVIKO może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega LEVIKO. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania reklamacji.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas LEVIKO ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Gość zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO. Gość ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 5 Polityki Prywatności.
Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO. Gość ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, LEVIKO spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – LEVIKO nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Klient ma prawo żądać od LEVIKO przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w § 5 Polityki Prywatności.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Postanowienia końcowe
LEVIKO zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe Klienta zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]
LEVIKO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.